Strona główna

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 25.12.2014 r.

§ 1 Słownik pojęć.
 
1. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk - firma Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk, wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Gminy Jabłonna pod nr 3776, mieszczącej się pod adresem: 05-110 Jabłonna, ul. Przylesie 44a, , NIP: 955-195-28-99, Regon: 141942477, sprzedający, 

2. klient – kupujący, osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia, może być wyłącznie użytkownikiem kupującym pod nadzorem opiekuna prawnego), osoba prawna oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej,

3. towar - przedmiot, produkt lub usługa oferowana przez sprzedającego w sklepie dulcedo.pl,

4. konto - założone konto klienta w portalu dulcedo.pl , konto to jest unikatowe i założone przez samego klienta, w toku prawidłowo przeprowadzonego procesu rejestracji,

5. Dulcedo.pl  - to sklep internetowy, dostępny w domenie dulcedo.pl , prowadzony przez  DULCEDO, Katarzyna Sobieszczyk, wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Gminy Jabłonna pod nr 3776, mieszczącej się pod adresem: 05-110 Jabłonna, ul. Przylesie 44a, , NIP: 955-195-28-99, Regon: 141942477, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: kontakt@dulcedo.pl.  

6. Zamówienie – jest jednoznaczne z oświadczeniem woli przez klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru na odległość za pośrednictwem dulcedo.pl , określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

7. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Klientów oraz innych użytkowników Sklepu.

8. Ustawa - to Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

§ 2 Postanowienia ogólne.

Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk prowadzi sprzedaż towarów drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową dostępną w domenie www.dulcedo.pl.

1. Klienci mają możliwość korzystania z dulcedo.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w dulcedo.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na dulcedo.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na nasz adres e-mail: kontakt@dulcedo.pl oraz w formie pisemnej na adres naszej firmy. 

2. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w dulcedo.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk, której przedmiotem są usługi świadczone przez Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk, na warunkach określonych w Regulaminie.

3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w dulcedo.pl , może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z dulcedo.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

4. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk informuje, że ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad zgodnie z art. 12 punkt 13 ustawy. 

5. W przypadku gdy towar jest rzeczą oznaczoną tylko co do gatunku, albo rzeczy mające powstać w przyszłości sprzedawca jest zwolniony z tytułu rękojmi. Powyższe zawarte jest każdorazowo w opisie lub jest widoczne na zdjęciu towaru. Przepisu tego nie stosuje się gdy kupującym jest konsument.

 6. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej dulcedo.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażone w polskich złotych. Na każdy sprzedany produkt może być wystawiana faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, lub w formie tradycyjnej-papierowej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w miejscu umówionym z klientem. Klient ponosi koszty dostawy określone w paragrafie koszty i sposoby dostawy.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk dotycząca zakupu danego produktu w dulcedo.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru w Dulcedo.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w umówionym miejscu.

9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w dulcedo.pl towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.  Możliwe są następujące formy płatności:

- Przelewem na konto. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk zamówienie jest niezwłocznie przekazywane do realizacji.

- Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. 

- Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

- Gotówką przy odbiorze osobistym umówione indywidualnie.

10. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 

Większość towarów oferowanych w dulcedo.pl jest dostępna w momencie ich zakupu i czas oczekiwania zazwyczaj nie bywa dłuższy niż 7 dni roboczych od dokonania zamówienia.

11. W przypadku odbioru osobistego, warunki odbioru będą ustalane indywidualnie.

12. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

13. Zgodnie z artykułem 7 ustawy, klient nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla klienta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. 

14. Dulcedo.pl ma prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny w przypadku np. nie opłacenia zamówienia przez kupującego, przyczyn losowych.

15. Każdorazowo Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk doręczy razem z towarem klientowi pouczenie zgodne ze załącznikiem nr1 do Ustawy. 

§ 3 Zwroty i reklamacje.


1. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą konta e-mail: kontakt@dulcedo.pl, lub w formie pisemnej na adres Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk, na nasz koszt zgodnie z zapisami w paragrafie 3 punkt 5, Katarzyna Sobieszczyk.

3. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

4. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są poniżej. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio także do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. 

6. Aby zrezygnować z zakupu, możesz skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który znajdziesz w punkcie 9:

Przesyłkę nadaj na adres:

Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk

ul. Przylesie 44 A

05-110 Jabłonna

  UWAGA!

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta;

c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8. Klient ponosi następujące koszty zwrotu w poniższych przypadkach:

a. jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany na stronie produktu, Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk nie jest zobowiązane do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

b. tylko bezpośrednie koszty zwrotu,

9. Informujemy, że Ustawa w załączniku nr 2 wzór formularza odstąpienia od umowy.

Przykładowy wzór poniżej:

 

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk

ul. Przylesie 44 A

05-110 Jabłonna

kontakt@dulcedo.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................

Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................

10. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowej stronie sklepu Dulcedo.pl , składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach kupna-sprzedaży.

 

11. Podane przez Klientów dane osobowe Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w paragrafie Polityka i Ochrona Prywatności. Klient dokonujący zakupu w Dulcedo.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w dokonania transakcji w dulcedo.pl .

12. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Dulcedo.pl . Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Dulcedo.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych treść regulaminy sprzed 25-12-2014 znajduje się poniżej.

13. Klient  przy pierwszym logowaniu w dulcedo.pl .  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk.

14. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk w ramach dulcedo.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne według właściwości adresu siedziby Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 


15. Bieg terminu od odstąpienia od umowy rozpoczyna się zgodnie z art. 28 ustawy.

16. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk informuje o możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 • https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

  17. Składając reklamację Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego nie będącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane 

 

§4 REKLAMACJA NIEDOSTARCZENIA, USZKODZENIA LUB ZAGUBIENIA PRZESYŁKI.

 

1. W przypadku niedostarczenie przesyłki, reklamacja zostanie rozpatrzona po upływie maksymalnego czasu na doręczenie przesyłki oraz rozpatrzenie reklamacji usługi transportowej. Czas ten będzie liczony zgodnie z regulaminem firmy dostarczającej przesyłkę.

2. Kupujący ma obowiązek powiadomić dulcedo.pl o fakcie nieotrzymania zakupionych przedmiotów. Sprzedający niezwłocznie po powiadomieniu złoży reklamację w firmie, która odpowiadać będzie za jego dostarczenie.

3. Kupujący ma obowiązek w przypadku zniszczenia towaru podczas transportu zgłosić powyższe zgodnie z warunkami firmy dostarczającej towar.

UWAGA !!! BRAK ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W MOMENCIE ODBIORU PRZESYŁKI MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA OD FIRMY DOSTARCZAJĄCEJ ORAZ ZWROTU KOSZTÓW ZA ZAKUPIONY TOWAR.

4. W przypadku nie wysłania przez sprzedającego towaru, ma on obowiązek jego wysyłki lub na żądanie kupującego niezwłocznego zwrotu ewentualnej należności za zakupiony towar i poniesione koszty przesyłki. Kupujący ma również prawo do dochodzenia swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Kupujący otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty jedynie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (np. zagubiona przesyłka, niedostarczenie) przez firmę świadczącą usługę dostarczenia towaru. 

§5 Polityka Ochrony Prywatności 

1. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych), w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Dulcedo.pl .

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w dulcedo.pl jest: Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk w zakresie dulcedo.pl , w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach ducedo.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji).

3. Klienci mogą przeglądać dulcedo.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

4. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w dulcedo.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach (newsletter). Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

5. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk za zgodą Klientów.

 6. W przypadku uzyskania przez Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk wiadomości o korzystaniu przez Klienta z dulcedo.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

7. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w Dulcedo.pl, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w dulcedo.pl produkty, 

8. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk danych osobowych innemu niż Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk administratorowi danych.

9. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.  Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk lub też gdy Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w dulceo.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

10. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

11. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z dulcedo.pl . Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z dulcedo.pl , może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.


§6 KOSZT I SPOSOBY DOSTAWY. 

1. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane podczas procedury składania zamówienia. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i zawierają podatek Vat, a wartość dostawy widoczna jest przy każdym towarze indywidualnie.

§7 Polityka Cookies

1. Dulcedo.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk z siedzibą pod adresem Przylesie 44a, 05-110 Jabłonna.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d. wyświetlania reklam;

5. W ramach dulcedo.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach dulcedo.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:


a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach dulcedo.pl , np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach dulcedo.pl ;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych dulcedo.pl ;

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy dulcedo.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika dulcedo.pl . Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach dulcedo.pl .

 

Załącznik nr 1 zgodny ustawą.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia towaru na adres podany przez klienta w momencie złożenia zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas drogą elektroniczną kontakt@dulcedo.pl lub na adres korespondencyjny firmy Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk, Przylesie 44a, 05-110 Jabłonna o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Znajdujący się w paragrafie 3 punkt 9 regulaminu portalu dulcedo.pl lub w załączniku 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Może być on wysłany także drogą elektroniczną na adres e-mail podany powyżej.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku odesłania rzeczy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.Regulamin sklepu dulcedo.pl obowiązujący do dnia 25.12.2014 r

Regulamin ten reguluje prawa, obowiązki i zasady użytkowników portalu dulcedo.pl.

Użytkowanie portalu dulcedo.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zawarciem umowy o świadczeniu usług w ramach dulcedo.pl.

 

Pojęcia i definicje.

1. sprzedający - firma DULCEDO, Katarzyna Sobieszczyk, wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Gminy Jabłonna pod nr 3776, mieszczącej się pod adresem: 05-110 Jabłonna, ul. Przylesie 44a, , NIP: 955-195-28-99, Regon: 141942477,

2. użytkownik – kupujący lub sprzedający, osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia, może być wyłącznie użytkownikiem kupującym pod nadzorem opiekuna prawnego), osoba prawna oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej,

3. towar - przedmiot, produkt lub usługa oferowana przez sprzedającego w sklepie dulcedo.pl,

4. konto użytkownika - założone konto w portalu dulcedo.pl, konto to jest unikatowe i założone przez samego użytkownika, w toku prawidłowo przeprowadzonego procesu rejestracji,

 

Użytkownicy.

1. Użytkownikiem portalu dulcedo.pl może być osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, może być użytkownikiem pod nadzorem opiekuna prawnego. Użytkownikiem jest też osoba prawna oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej

2. Użytkownik w pełni odpowiada za wszelkie działania podjęte w ramach swojego konta. 

3. Pełna rejestracja użytkownika nastąpi po dobrowolnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym należy podać pełne dane: imię i nazwisko (nazwa firmy itp.), e-mail, adres, login i hasło.

4. Pomyślne zakończenie weryfikacji użytkownika następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzeniu takiego zgłoszenia poprzez link, który zostanie wysłany na podany przez użytkownika adres e-mail.

5. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie hasła do konta użytkownika w tajemnicy, oraz nie udostępnianie go osobom trzecim,

6. Portal ma prawo do weryfikacji danych podanych w formularzu użytkownika poprzez żądanie przedstawienia kopi dokumentów.

7. Użytkownik nie może działać na szkodę dulcedo.pl.

8. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i zobowiązuje się do ich aktualizacji.

9. Dulcedo.pl ma prawo do przekazania danych użytkowników podmiotom trzecim działającym na jego rzecz. np. odzyskania należności, realizacji zamówień.

10. Użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta użytkownika, w przypadku chęci założenie większej ilości należy uzyskać zgodę dulcedo.pl.

12. Brak przestrzegania regulaminu dulcedo.pl, powoduje usunięcie konta użytkownika bez podawania przyczyny i może prowadzić do podjęcia czynności prawnych wobec użytkownika,

 

Kupno - Sprzedaż.

1. Potwierdzenie zakupu towaru w dulcedo.pl jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna sprzedaży na odległość pomiędzy sprzedającym, a kupującym.

2. Kupujący ma obowiązek wniesienia opłaty z zakupiony towar w ciągu 7 dni od daty zwarcia umowy kupna sprzedaży. W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie sprzedający ma prawo do dochodzenia należności za towar w wysokości 100% jego wartości.

3. Formy płatności dostępne w dulcedo.pl: przedpłata na konto portalu-przelew, lub za pośrednictwem platnosci.pl . Dane do przelewu:

DULCEDO Katarzyna Sobieszczyk

ul. Przylesie 44A

05-110 Jabłonna

Nazwa banku: MultiBank

numer konta: PL 78 1140 2017 0000 4002 1030 8601

BIC: BREXPLPWMUL

4. Kwestie sporne w umowie kupna-sprzedaży będą rozstrzygane niezwłocznie. 

5. Dulcedo.pl ma prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny w przypadku np. nie opłacenia zamówienia przez kupującego, przyczyn losowych.

6. W przypadku wątpliwości co do wielkości produktu lub jakichkolwiek wątpliwości odnośnie towaru, kupujący zobowiązany jest zapytać sprzedającego o powyższe przed złożeniem zamówienia. 

7. Prezentowane produkty w dulcedo.pl są najwyższej jakości. 

 

Reklamacja.

Reklamacja nie dostarczenie, uszkodzenie lub zagubienie przesyłki:

1. W przypadku niedostarczenie przesyłki, reklamacja zostanie rozpatrzona po upływie maksymalnego czasu na doręczenie przesyłki oraz rozpatrzenie reklamacji usługi transportowej. Czas ten będzie liczony zgodnie z regulaminem firmy dostarczającej przesyłkę.

2. Kupujący ma obowiązek powiadomić dulcedo.pl o fakcie nieotrzymania zakupionych przedmiotów. Sprzedający niezwłocznie po powiadomieniu złoży reklamację w firmie, która odpowiadać będzie za jego dostarczenie.

3. Kupujący ma obowiązek w przypadku zniszczenia towaru podczas transportu zgłosić powyższe zgodnie z warunkami firmy dostarczającej towar.

UWAGA !!! BRAK ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W MOMENCIE ODBIORU PRZESYŁKI MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA OD FIRMY DOSTARCZAJĄCEJ ORAZ ZWROTU KOSZTÓW ZA ZAKUPIONY TOWAR.

4. Kupujący otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty jedynie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (np. zagubiona przesyłka, niedostarczenie) przez firmę świadczącą usługę dostarczenia towaru.

Reklamacja w przypadku niezgodności towaru z opisem:

5. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z opisem lub zdjęciami należy niezwłocznie poinformować o tym sprzedającego. 

6. W przypadku uznania reklamacji towaru, należy go zwrócić na adres sprzedającego:

Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk, Al. Kalin 55/29, 05-500 Piaseczno

Towar musi być w stanie nienaruszonym, wraz z metkami (jeśli były dołączone) i opakowaniem ( jeśli było dołączone) oraz dowodem zakupu. Kupujący ma również obowiązek zabezpieczenia towaru w sposób odpowiednio go chroniący. Sprzedający ma prawo do wybrania formy przesyłki zwrotnej, nie może ona jednak przekraczać kosztów wysyłki które poniósł na wysłanie towaru.

Uwaga prosimy o nie wysyłanie towaru za pobraniem.

7. W przypadku uznania reklamacji kupujący otrzymuje zwrot kosztów za towar wraz z kwotą poniesioną za przesyłkę i kosztami odesłania do sprzedającego.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zwrotu kwoty za przedmiot bez konieczności jego odsyłania, jest to uzasadnione w przypadkach gdy wartość towaru przekracza wartość przesyłki.

Reklamacja w przypadku wadliwego przedmiotu:

10. Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić sprzedającego o wadach przedmiotu. Kupujący może być wezwany do pełniejszego opisu wady, jak również dostarczenia zdjęć uszkodzonego przedmiotu.

11. Przed wysyłką przedmioty są przez nas sprawdzane, czy nie posiadają żadnej wady. Jeżeli jednak trafią do Państwa przedmioty z wadą to po wcześniejszej weryfikacji zgodnie z pkt. 8 zostanie zwrócona należność za zakupione przedmioty lub w przypadku posiadania przedmiotów bez skazy na stanie sklepu niezwłocznie wyślemy nowy przedmiot.

12. Kupujący może zostać poproszony o odesłanie obarczonego wadami przedmiotu na adres sprzedającego. (powyższe będzie wykorzystane tylko w przypadku chęci uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości).

Zwroty.

Kupujący.

1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" jeśli zakupiony towar nie będzie spełniał oczekiwań kupującego ma on prawo do jego zwrotu w ciągu 10 dni od daty otrzymania. Zwrot będzie zrealizowany w przypadku zachowania wszystkich poniższych warunków:

* produkt należy zwrócić na adres sprzedawcy nienaruszony, wraz z metkami (jeśli były dołączone) i opakowaniem ( jeśli było dołączone) oraz dowodem zakupu. Kupujący ma również obowiązek zabezpieczenia towaru w sposób odpowiednio go zabezpieczający. Przesyłka nie może być wysłana za pobraniem.

* wszystkie zwroty należy wysyłać na adres:

Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk

Al. Kalin 55/29

05-500 Piaseczno

2. Sprzedający nie ponosi kosztów za na wysyłkę przedmiotów.

3. Sprzedawca zwróci wartość przedmiotu niezwłocznie, po otrzymaniu przez Kupującego produktu zgodnego z warunkami zawartymi w pkt. 1.

4. W przypadku uszkodzenia zwracanego przedmiotu podczas wysyłki Sprzedający zgłosi powyższe zgodnie z warunkami firmy dostarczającej przedmiot.

5. W przypadku niedostarczenia przedmiotu do sprzedającego kupujący ma obowiązek złożenia reklamacji w firmie świadczącej usługę dostarczenia przedmiotu. Należy pamiętać by towar został odpowiednio ubezpieczony na wypadek jego zaginięcia, jeżeli jego wartość przekracza koszty podstawowego ubezpieczenie gwarantowanego przez firmę dostarczającą przedmiot. Koszt odszkodowania za zagubioną przesyłkę pokrywa koszty jej zwrotu.

6. Towar, który został wykonany na specjalne zamówienie kupującego, lub w którym na jego życzenie zostały wprowadzone zmiany, nie podlega zwrotowi.

Opłaty i usługi.

1. Założenie konta w dulcedo.pl przez użytkownika nie wiąże się z wniesieniem żadnych opłat.

2. Kwota wysyłki produktu nie jest wliczona w jego wartość.

Rozliczenia - faktury VAT.

1. Na życzenie kupującego wystawiamy faktury VAT za towar zakupiony na naszej stronie. 

2. Podatnicy z ogólną zasadą wynikającą z ordynacji podatkowej są zobowiązani do przechowywania wydrukowanych oryginałów faktur do czasu przedawnienia się zobowiązania podatkowego (okres 5 lat). Dokumenty te, przechowuje się w oryginalnej postaci, w podziale za okresy rozliczeniowe oraz w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie.


Polityka Cookies


 1. Dulcedo.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. 
 2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk z siedzibą pod adresem Przylesie 44a, 05-110 Jabłonna.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. wyświetlania reklam;
 5. W ramach dulcedo.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach dulcedo.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach dulcedo.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach dulcedo.pl;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych dulcedo.pl;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy dulcedo.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika dulcedo.pl. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator dulcedo.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach dulcedo.pl.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika dulcedo.pl i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Niniejszy wersja regulaminu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie dulcedo.pl od dnia 2012-03-27W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.