DULCEDO to wyjątkowa biżuteria z kamieni naturalnych  ♥

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD 01.02.2023 r.


§ 1 Słownik pojęć.
 
1. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk - firma Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk, wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Gminy Jabłonna pod nr 3776, mieszczącej się pod adresem: 05-110 Jabłonna, ul. Przylesie 44a, , NIP: 9551952899 Regon: 141942477, sprzedający, 

2. klient – kupujący, osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia, może być wyłącznie użytkownikiem kupującym pod nadzorem opiekuna prawnego), osoba prawna oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej,

3. towar - przedmiot, produkt lub usługa oferowana przez sprzedającego w sklepie dulcedo.pl,

4. konto - założone konto klienta w portalu dulcedo.pl , konto to jest unikatowe i założone przez samego klienta, w toku prawidłowo przeprowadzonego procesu rejestracji,

5. Dulcedo.pl  - to sklep internetowy, dostępny w domenie dulcedo.pl , prowadzony przez  DULCEDO, Katarzyna Sobieszczyk, wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Gminy Jabłonna pod nr 3776, mieszczącej się pod adresem: 05-110 Jabłonna, ul. Przylesie 44a, , NIP: 955-195-28-99, Regon: 141942477, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: kontakt@dulcedo.pl, lub numerem telefonu 508 055 752.  

6. Zamówienie – jest jednoznaczne z oświadczeniem woli przez klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru na odległość za pośrednictwem dulcedo.pl , określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

7. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Klientów oraz innych użytkowników Sklepu.

8. Ustawa - to Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z pózn. zm.)

§ 2 Postanowienia ogólne.

Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk prowadzi sprzedaż towarów drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową dostępną w domenie www.dulcedo.pl.

1. Klienci mają możliwość korzystania z dulcedo.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w dulcedo.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na dulcedo.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na nasz adres e-mail: kontakt@dulcedo.pl oraz w formie pisemnej na adres naszej firmy. 

2. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w dulcedo.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk, której przedmiotem są usługi świadczone przez Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk, na warunkach określonych w Regulaminie.

3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w dulcedo.pl , może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z dulcedo.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

4. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk informuje, że ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad zgodnie z art. 12 punkt 13 ustawy. 

5. W przypadku gdy towar jest rzeczą oznaczoną tylko co do gatunku, albo rzeczy mające powstać w przyszłości sprzedawca jest zwolniony z tytułu rękojmi. Powyższe zawarte jest każdorazowo w opisie lub jest widoczne na zdjęciu towaru. Przepisu tego nie stosuje się gdy kupującym jest konsument.

 6. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej dulcedo.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażone w polskich złotych. Na każdy sprzedany produkt może być wystawiana faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, lub w formie tradycyjnej-papierowej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w miejscu umówionym z klientem. Klient ponosi koszty dostawy określone w paragrafie koszty i sposoby dostawy.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk dotycząca zakupu danego produktu w dulcedo.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru w Dulcedo.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w umówionym miejscu.

9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w dulcedo.pl towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.  Możliwe są następujące formy płatności:

- Przelewem na konto. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk zamówienie jest niezwłocznie przekazywane do realizacji.

- Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Blue Media SA. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Sopocie, przy ul.Powstańców Warszawy 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. 

- Kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Blue Media (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

- Gotówką przy odbiorze osobistym umówione indywidualnie.

10. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia, powiększony o czas dostawy. 

Większość towarów oferowanych w dulcedo.pl jest dostępna w momencie ich zakupu i czas oczekiwania zazwyczaj nie bywa dłuższy niż 7 dni roboczych od dokonania zamówienia.

11. W przypadku odbioru osobistego, warunki odbioru będą ustalane indywidualnie.

12. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

13. Zgodnie z artykułem 7 ustawy, klient nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla klienta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. 

14. Dulcedo.pl ma prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny w przypadku np. nie opłacenia zamówienia przez kupującego, przyczyn losowych.

15. Każdorazowo Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk, doręczy razem z towarem klientowi pouczenie zgodne ze załącznikiem nr1 do Ustawy. 

§ 3 Zwroty i reklamacje.


1. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą konta e-mail: kontakt@dulcedo.pl, lub w formie pisemnej na adres Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk, na nasz koszt zgodnie z zapisami w paragrafie 3 punkt 5, Katarzyna Sobieszczyk.

3. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

4. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są poniżej. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio także do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. 

6. Aby zrezygnować z zakupu, możesz skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który znajdziesz w punkcie 9:

Przesyłkę nadaj na adres:

Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk

ul. Akacjowa 27

05-119 Łajski

  UWAGA!

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta;

c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8. Klient ponosi następujące koszty zwrotu w poniższych przypadkach:

a. jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany na stronie produktu, Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk nie jest zobowiązane do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

b. tylko bezpośrednie koszty zwrotu,

9. Informujemy, że Ustawa w załączniku nr 2 wzór formularza odstąpienia od umowy.

Przykładowy wzór poniżej:

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk

ul. Akacjowa 27

05-119 Łajski

kontakt@dulcedo.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................

Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................

10. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowej stronie sklepu Dulcedo.pl , składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach kupna-sprzedaży.

 11. Podane przez Klientów dane osobowe Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w paragrafie Polityka i Ochrona Prywatności. Klient dokonujący zakupu w Dulcedo.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w dokonania transakcji w dulcedo.pl .

12. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Dulcedo.pl . Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Dulcedo.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych treść regulaminy sprzed 25-12-2014 znajduje się poniżej.

13. Klient  przy pierwszym logowaniu w dulcedo.pl .  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk.

14. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk w ramach dulcedo.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne według właściwości adresu siedziby Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 


15. Bieg terminu od odstąpienia od umowy rozpoczyna się zgodnie z art. 28 ustawy.

16. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk informuje o możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

    17. Składając reklamację Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego nie będącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane  

§4 REKLAMACJA NIEDOSTARCZENIA, USZKODZENIA LUB ZAGUBIENIA PRZESYŁKI.

 1. W przypadku niedostarczenie przesyłki, reklamacja zostanie rozpatrzona po upływie maksymalnego czasu na doręczenie przesyłki oraz rozpatrzenie reklamacji usługi transportowej. Czas ten będzie liczony zgodnie z regulaminem firmy dostarczającej przesyłkę.

2. Kupujący ma obowiązek powiadomić dulcedo.pl o fakcie nieotrzymania zakupionych przedmiotów. Sprzedający niezwłocznie po powiadomieniu złoży reklamację w firmie, która odpowiadać będzie za jego dostarczenie.

3. Kupujący ma obowiązek w przypadku zniszczenia towaru podczas transportu zgłosić powyższe zgodnie z warunkami firmy dostarczającej towar.

UWAGA !!! BRAK ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W MOMENCIE ODBIORU PRZESYŁKI MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA OD FIRMY DOSTARCZAJĄCEJ ORAZ ZWROTU KOSZTÓW ZA ZAKUPIONY TOWAR.

4. W przypadku nie wysłania przez sprzedającego towaru, ma on obowiązek jego wysyłki lub na żądanie kupującego niezwłocznego zwrotu ewentualnej należności za zakupiony towar i poniesione koszty przesyłki. Kupujący ma również prawo do dochodzenia swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Kupujący otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty jedynie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (np. zagubiona przesyłka, niedostarczenie) przez firmę świadczącą usługę dostarczenia towaru. 

§5 Polityka Ochrony Prywatności 

Korzystając z tej strony i/lub naszych usług, wyrażasz jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodne z niniejszą Polityką Prywatności.

1. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych), w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Dulcedo.pl .

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w dulcedo.pl jest: Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk z siedzibą Przylesie 44a, 05-110 Jabłonna, NIP 9551952899, To my jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych, jeśli więc masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące ich przetwarzania, skontaktuj się z nami.

DEFINICJE


Dane osobowe - to są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Przetwarzanie - jest to dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych.
Podmiot danych jest to osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane.
Dulcedo.pl  - to sklep internetowy, dostępny w domenie dulcedo.pl , prowadzony przez  DULCEDO, Katarzyna Sobieszczyk, wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Gminy Jabłonna pod nr 3776, mieszczącej się pod adresem: 05-110 Jabłonna, ul. Przylesie 44a, , NIP: 955-195-28-99, Regon: 141942477, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: kontakt@dulcedo.pl.


ZASADY OCHRONY DANYCH

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem. 
Przetwarzanie jest ograniczone do celu, dla którego zebrano dane osobowe.
Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne. 
Przechowujemy Twoje dane do celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność danych.

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Klient ma prawo do informacji czy jego dane osobowe są przetwarzane; jakie dane są gromadzone, skąd są pozyskiwane oraz dlaczego i przez kogo są przetwarzane.
Klient ma prawo dostępu do danych, obejmuje to prawo do żądania i uzyskania kopii zgromadzonych danych osobowych.
Klient ma prawo do sprostowania, poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.
Klient ma prawo do usunięcia Swoich Danych Osobowych z naszych rejestrów.
Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
Klient ma prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania Twoich danych.
Klient ma prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania w tym profilowania. To prawo można wykonywać, gdy wynik profilowania wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Ciebie.
Masz prawo do przenoszenia danych – masz prawo do uzyskania swoich Danych Osobowych w formacie do odczytu maszynowego lub, jeśli jest to wykonalne, jako bezpośredniego transferu z jednego Procesora do drugiego.
Klient ma prawo do złożenia skargi.
Klient ma prawo do pomocy organu nadzorczego.
Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

JAKIE DANE ZBIERAMY?

Dane, które przetwarzamy, to informacje, które nam przekazałeś w celu realizacji zamówienia lub zapytania o produkt dostępny na dulcedo.pl, dzwoniąc do nas lub wysyłając do nas email z zapytaniem o produkty.

Jest to adres e-mail oraz imię i nazwisko, adres dostawy i numer telefonu, czyli głównie informacje niezbędne do korespondencji z nami i świadczenia naszych usług. 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Informacje automatycznie gromadzone o Tobie. Obejmuje to informacje, które są automatycznie przechowywane przez pliki cookie i inne narzędzia sesji. Na przykład Twój adres IP, odwiedzane strony itp. Informacje te służą do poprawy jakości obsługi klienta. Kiedy korzystasz z naszych usług lub przeglądasz zawartość dulcedo.pl, Twoje działania mogą być rejestrowane.


JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dulcedo.pl używa Twoich danych osobowych w celu reakizacji naszych usług,
Spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub umowy;
Aby cię zidentyfikować;
Aby skontaktować się z Tobą, gdy korzystasz z formularza kontaktowego lub dokonasz zamówienia.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 

KTO JESZCZE MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli jest taka potrzeba i wynika ona z przepisów prawa lub z procedur, które umożliwiają nam świadczenie usług, udostnępniamy Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym nas w świadczeniu tych usług. Takim podmiotem jest na przykład nasze biuro księgowe i firma przewozowa (poczta Polska, Kurier DPD lub inny przewoźnik wybrany w procesie zamówienia).

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?


Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk w zakresie dulcedo.pl , w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach ducedo.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji).

4. Klienci mogą przeglądać dulcedo.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w dulcedo.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach (newsletter). Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

6. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk za zgodą Klientów.

7. W przypadku uzyskania przez Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk wiadomości o korzystaniu przez Klienta z dulcedo.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

8. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w Dulcedo.pl, są przekazywane spółce Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (kod 81-718, ul. Powstańców Warszawy 6), wpisanej do rejestru przedsiębiorcówSądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Blue Media S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Blue Media S.A. płatności za nabyte w dulcedo.pl produkty, 

9. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk danych osobowych innemu niż Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk administratorowi danych.

10. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.  Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk lub też gdy Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w dulceo.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

11. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

12. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z dulcedo.pl . Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z dulcedo.pl , może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

13. Zapraszam do zapoznania się ze swoimi prawami wprost w legislacji tj. USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO.

§6 KOSZT I SPOSOBY DOSTAWY. 


1. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane podczas procedury składania zamówienia. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i zawierają podatek Vat, a wartość dostawy widoczna jest przy każdym towarze indywidualnie.

§7 Polityka Cookies

1. Dulcedo.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk z siedzibą pod adresem Przylesie 44a, 05-110 Jabłonna.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d. wyświetlania reklam;

5. W ramach dulcedo.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach dulcedo.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:


a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach dulcedo.pl , np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach dulcedo.pl ;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych dulcedo.pl ;

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy dulcedo.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika dulcedo.pl . Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach dulcedo.pl .

 Załącznik nr 1 zgodny ustawą.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia towaru na adres podany przez klienta w momencie złożenia zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas drogą elektroniczną kontakt@dulcedo.pl lub na adres korespondencyjny firmy Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk, Przylesie 44a, 05-110 Jabłonna o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Znajdujący się w paragrafie 3 punkt 9 regulaminu portalu dulcedo.pl lub w załączniku 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Może być on wysłany także drogą elektroniczną na adres e-mail podany powyżej.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku odesłania rzeczy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

§8 Postanowienia końcowe

  1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
  2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący Bedą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w zżycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
  3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (dulcedo.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. 
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
  5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line w zakresie szybkich przelewów oraz kart płatniczych jest Blue Media SA. Obsługiwane karty to: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium