DULCEDO to wyjątkowa biżuteria z kamieni naturalnych  ♥

Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności 

Korzystając z tej strony i/lub naszych usług, wyrażasz jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodne z niniejszą Polityką Prywatności.

1. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych), w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Dulcedo.pl .

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w dulcedo.pl jest: Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk z siedzibą Przylesie 44a, 05-110 Jabłonna, NIP 9551952899, To my jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych, jeśli więc masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące ich przetwarzania, skontaktuj się z nami.

DEFINICJE
Dane osobowe - to są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Przetwarzanie - jest to dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych.
Podmiot danych jest to osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane.
Dulcedo.pl  - to sklep internetowy, dostępny w domenie dulcedo.pl , prowadzony przez  DULCEDO, Katarzyna Sobieszczyk, wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Gminy Jabłonna pod nr 3776, mieszczącej się pod adresem: 05-110 Jabłonna, ul. Przylesie 44a, , NIP: 955-195-28-99, Regon: 141942477, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: kontakt@dulcedo.pl.
ZASADY OCHRONY DANYCH

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem. 
Przetwarzanie jest ograniczone do celu, dla którego zebrano dane osobowe.
Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne. 
Przechowujemy Twoje dane do celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność danych.

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Klient ma prawo do informacji czy jego dane osobowe są przetwarzane; jakie dane są gromadzone, skąd są pozyskiwane oraz dlaczego i przez kogo są przetwarzane.
Klient ma prawo dostępu do danych, obejmuje to prawo do żądania i uzyskania kopii zgromadzonych danych osobowych.
Klient ma prawo do sprostowania, poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.
Klient ma prawo do usunięcia Swoich Danych Osobowych z naszych rejestrów.
Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
Klient ma prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania Twoich danych.
Klient ma prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania w tym profilowania. To prawo można wykonywać, gdy wynik profilowania wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Ciebie.
Masz prawo do przenoszenia danych – masz prawo do uzyskania swoich Danych Osobowych w formacie do odczytu maszynowego lub, jeśli jest to wykonalne, jako bezpośredniego transferu z jednego Procesora do drugiego.
Klient ma prawo do złożenia skargi.
Klient ma prawo do pomocy organu nadzorczego.
Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

JAKIE DANE ZBIERAMY?

Dane, które przetwarzamy, to informacje, które nam przekazałeś w celu realizacji zamówienia lub zapytania o produkt dostępny na dulcedo.pl, dzwoniąc do nas lub wysyłając do nas email z zapytaniem o produkty.

Jest to adres e-mail oraz imię i nazwisko, adres dostawy i numer telefonu, czyli głównie informacje niezbędne do korespondencji z nami i świadczenia naszych usług. 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Informacje automatycznie gromadzone o Tobie. Obejmuje to informacje, które są automatycznie przechowywane przez pliki cookie i inne narzędzia sesji. Na przykład Twój adres IP, odwiedzane strony itp. Informacje te służą do poprawy jakości obsługi klienta. Kiedy korzystasz z naszych usług lub przeglądasz zawartość dulcedo.pl, Twoje działania mogą być rejestrowane.


JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dulcedo.pl używa Twoich danych osobowych w celu reakizacji naszych usług,
Spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub umowy;
Aby cię zidentyfikować;
Aby skontaktować się z Tobą, gdy korzystasz z formularza kontaktowego lub dokonasz zamówienia.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 

KTO JESZCZE MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli jest taka potrzeba i wynika ona z przepisów prawa lub z procedur, które umożliwiają nam świadczenie usług, udostnępniamy Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym nas w świadczeniu tych usług. Takim podmiotem jest na przykład nasze biuro księgowe i firma przewozowa (poczta Polska, Kurier DPD lub inny przewoźnik wybrany w procesie zamówienia).

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJC|SKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk w zakresie dulcedo.pl , w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach ducedo.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji).

3. Klienci mogą przeglądać dulcedo.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

4. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w dulcedo.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach (newsletter). Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

5. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk za zgodą Klientów.

 6. W przypadku uzyskania przez Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk wiadomości o korzystaniu przez Klienta z dulcedo.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

7. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w Dulcedo.pl, są przekazywane spółce Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (kod 81-718, ul. Powstańców Warszawy 6), wpisanej do rejestru przedsiębiorcówSądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Blue Media S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Blue Media S.A. płatności za nabyte w dulcedo.pl produkty, 

8. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk danych osobowych innemu niż Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk administratorowi danych.

9. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.  Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk lub też gdy Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w dulceo.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

10. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

11. Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z dulcedo.pl . Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z dulcedo.pl , może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail kontakt@dulced.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Dulcedo Katarzyna Sobieszczyk 
Ul. Przylesie 44a
05-110 Jabłonna

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium